Společná vize Logo HK

Legislativa

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Mezi právní předpisy patří zákony, ústavní zákony, samotná ústava, vyhlášky a nařízení vlády. V tomto výčtu pak vyhlášky a nařízení vlády jsou právními předpisy prováděcími, jež bez podpory zákona nemohou ukládat zákazy ani povinnosti.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 349 odst. 1 zákoníku jsou:

 • předpisy na ochranu života a zdraví
 • protiepidemické
 • hygienické
 • o bezpečnosti technických zařízení a normy
 • dopravní a stavební předpisy
 • o požární ochraně
 • o zacházení s výbušninami
 • se zbraněmi
 • s radioaktivními látkami
 • s chemickými látkami a chemickými přípravky
 • s hořlavinami
 • s jinými látkami týkající se ochrany života a zdraví

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA (OZNAČENÍ ČSN)
Vyjadřuje požadavek na to, aby služba, výrobek či proces byly za určitých podmínek vhodné pro daný účel. Stanoví základní požadavky na bezpečnost, kvalitu, ochranu zdraví, životního prostředí, slučitelnost a zaměnitelnost. Usnadňuje volnost a možnosti pohybu v mezinárodním obchodě. V současné době tato norma není závazná, představuje však výhody ve formě kvalifikovaného doporučení, prokázaním tohoto dokumentu. Norma je veřejně dostupný dokument, který je založený na souhlasu všech zúčastněných stran.

Aktuality

-

Kontakt

MANS CZ s. r. o.
Adresa Na Hrázi 781/15, Přerov, 75002
Mobil Tel: 581 288 150
E-mail E-mail: info@manscz.cz

 

Marian Šimanský
jednatel společnosti
Adresa Na Hrázi 781/15, Přerov, 75002
Mobil Tel: 739 587 093
E-mail E-mail: simansky@manscz.cz

 BOZP a PO

Platná legislativa ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v oblasti BOZP a PO. Jednotlivé činnosti a povinnosti je nutné svěřit odborně způsobilým osobám. Tyto osoby mohou být zaměstnanci společnosti nebo jak je tomu ve většině případů externí subjekt, který s mnohem nižšími náklady dokáže věcně a efektivně problematiku BOZP a PO řešit.

Koordinátor BOZP 

Zadavatelé staveb mají od 1. ledna 2007 povinnost zajistit na stavbách realizovaných více než dvěma zhotoviteli pracovníka na pozici koordinátor BOZP na staveništi. Koordinátor BOZP se podílí na přípravě a realizaci stavby, zajišťuje bezpečný a ekologicky šetrný průběh jednotlivých etap stavby.

Inženýrská činnost ve výstavbě

Realizace investičního záměru představuje pro investora (zadavatele stavby, stavebníka) řadu odborných činností od přípravy až po dokončení stavby. Kvalitně provedená inženýrská činnost spočívající ve vedení a kontrole investičního záměru, koordinaci jednotlivých fází výstavby, kontrolní a poradenské činnosti Vám zajistí bezproblémový průběh realizace, úsporu času a finančních prostředků.