Společná vize Logo HK

Bezpečnost práce

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – BOZP

Pro zaměstnavatele zajišťujeme poradenství a služby v oblasti BOZP v rozsahu platné legislativy - zákon č. 262/2006 Sb. novela zákona č. 365/2011 Sb. (zákoník práce), zákon č. 309/2006 Sb. a zákon č. 258/2000 Sb.

 1. Zpracování, vedení a aktualizace dokumentace BOZP
  • Identifikace a hodnocení rizik
  • Kategorizace prací
  • Směrnice pro řízení BOZP na jednotlivých pracovištích
  • Směrnice pro přidělování OOPP
  • Směrnice vedení a evidence pracovních úrazů
  • Traumatologický plán
  • Harmonogram lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců
  • Bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení
  • Provozní řád, skladový řád a další dokumentace BOZP dle druhu činnosti provozované zaměstnavatelem
 2. Provádění vstupních a periodických školení zaměstnanců v oblasti BOZP
 3. Provádění periodických kontrol BOZP na jednotlivých pracovištích
 4. Provádění tematických prověrek BOZP na jednotlivých pracovištích (1x ročně)
 5. Vyhledávání a hodnocení rizik na jednotlivých pracovištích, přijímání opatření k jejich odstranění
 6. Odborná pomoc při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání
 7. Návrh a realizace bezpečnostního značení na jednotlivých pracovištích
 8. Účast při kontrolách orgánů státního odborného dozoru

Aktuality

-

Kontakt

MANS CZ s. r. o.
Adresa Na Hrázi 781/15, Přerov, 75002
Mobil Tel: 581 288 150
E-mail E-mail: info@manscz.cz

 

Marian Šimanský
jednatel společnosti
Adresa Na Hrázi 781/15, Přerov, 75002
Mobil Tel: 739 587 093
E-mail E-mail: simansky@manscz.cz

 BOZP a PO

Platná legislativa ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v oblasti BOZP a PO. Jednotlivé činnosti a povinnosti je nutné svěřit odborně způsobilým osobám. Tyto osoby mohou být zaměstnanci společnosti nebo jak je tomu ve většině případů externí subjekt, který s mnohem nižšími náklady dokáže věcně a efektivně problematiku BOZP a PO řešit.

Koordinátor BOZP 

Zadavatelé staveb mají od 1. ledna 2007 povinnost zajistit na stavbách realizovaných více než dvěma zhotoviteli pracovníka na pozici koordinátor BOZP na staveništi. Koordinátor BOZP se podílí na přípravě a realizaci stavby, zajišťuje bezpečný a ekologicky šetrný průběh jednotlivých etap stavby.

Inženýrská činnost ve výstavbě

Realizace investičního záměru představuje pro investora (zadavatele stavby, stavebníka) řadu odborných činností od přípravy až po dokončení stavby. Kvalitně provedená inženýrská činnost spočívající ve vedení a kontrole investičního záměru, koordinaci jednotlivých fází výstavby, kontrolní a poradenské činnosti Vám zajistí bezproblémový průběh realizace, úsporu času a finančních prostředků.